มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ(ปวช./ปวท.) ประจำปี 2558-2560

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ(ปวช./ปวท.)

ประจำปี 2558-2560

 1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัด

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช. / ปวท.)
  • เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม
 1. ลักษณะของโครงการ
  • มูลนิธิจะคัดเลือกสถานอาชีวศึกษาที่เป็นของรัฐ ตามเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 4,000 บาท (ต่อหนึ่งภาคการศึกษา)
  • อาชีวศึกษาที่ถูกคัดเลือก ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
  • ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4. โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช. / ปวท.) รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
  • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) และจะขึ้นศึกษาต่อในสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2558
  • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 25  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
  • มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาดังนี้
 • รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นบิดา และหรือของมารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
 • รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดา และหรือมารดา
 • ในการรับรองรายได้ ตามข้อ 4.5 ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
  • หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
  • ในกรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้
 • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจารย์ใหญ่
 • ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
  • ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
 1. การสมัครเพื่อขอรับทุน

                    ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้

 • กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • แนบใบรายงานผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ ลงนามรับรอง
 • ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ต่อสถานศึกษาของตน และให้สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกส่งใบสมัครผู้ขอรับทุน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม

เลขที่ 100/48-55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26

ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

 1. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
  • ผู้ได้รับทุน ต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 25
  • มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.25
  • ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้
  • ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ระบุต่อไปนี้ ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม
   • สำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับทุน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
   • สำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
 1. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ จะคัดเลือกจากใบสมัครผู้ขอรับทุน ที่สถานศึกษาได้คัดเลือกเบื้องต้นและจัดส่ง        มายังมูลนิธิ โดยคณะกรรมการมูลนิธิจะทำหนังสือแจ้งผลรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังสถานศึกษาให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2558

 1. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน

 • ตาย
 • พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
 • ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
 • ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

มูลนิธิได้ตระหนักถึงความขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นสำคัญ จึงได้คัดเลือกเขตการศึกษาเพื่อมอบทุนตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2557 มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วจำนวน 40 ทุน โดยแบ่งเป็น   เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร เขต 13 จังหวัดตรัง และกระบี่ เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี และกระบี่

โดยในปี 2558 นี้ มูลนิธิได้แบ่งทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย

 • เขต 4 จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี
 • เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และตราด
 • เขต 35 จังหวัดลำปาง และลำพูน
 • เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร
ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1960, 7735 และ 7738
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com