มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถประจำปีการศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนหรือนักเรียนทั่วประเทศ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียน ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะคัดเลือกเยาวชนหรือนักเรียนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหมายช่วยเหลือเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับการศึกษา 5 ระดับ คือ

3.1.1 ระดับประถมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 3,500 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปวช. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวช. ชั้นปีที่ 3
3.1.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มูลค่าทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปวส. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวส. ชั้นปีที่ 2
3.1.6 ระดับอุดมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

3.2 เกณฑ์การแบ่งทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและในแต่ละปีการศึกษานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ
3.3 ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4. โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาสูงสุดในระดับการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 3.1
4.2 สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4.3 มีคะแนนผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 ไม่เคยสอบตก(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
4.5 มีศีลธรรม ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.6 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุญาตให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลแทนได้
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนในปีที่ผ่านมา
5.3 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุน และ ของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.4 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
5.5 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรอง
5.6 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตร
6.2 ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องไม่สอบตก(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร
6.3 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 3.00
6.4 ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้
6.5 ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานสำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ จะคัดเลือกจากใบสมัครของผู้ขอรับทุน ที่จัดส่งมายังมูลนิธิ โดยคณะกรรมการมูลนิธิจะทำหนังสือแจ้งผลรายชื่อผู้ได้รับทุนไปยังผู้ขอรับทุน โดยจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม 2561

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1960, 7735 และ 7738
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com