มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Author Archive

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558-2560

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ(ปวช./ปวท.)
ประจำปี 2558-2560

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช. / ปวท.)
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะคัดเลือกสถานอาชีวศึกษาที่เป็นของรัฐ ตามเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 4,000 บาท (ต่อหนึ่งภาคการศึกษา)
3.2 อาชีวศึกษาที่ถูกคัดเลือก ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
3.3 ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4. โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช. / ปวท.) รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) และจะขึ้นศึกษาต่อในสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2558
4.2 สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาดังนี้

4.5.1 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นบิดา และหรือของมารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
4.5.2 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดา และหรือมารดา
4.6 ในการรับรองรายได้ ตามข้อ 4.5 ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
4.6.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
4.6.2 ในกรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจารย์ใหญ่
(2) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
4.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
4.8 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และสำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
5.4 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ ลงนามรับรอง
5.5 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ต่อสถานศึกษาของตน และให้สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกส่งใบสมัครผู้ขอรับทุน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/48-55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุน ต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
6.2 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.25
6.3 ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้

6.4 ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ระบุต่อไปนี้ ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม
6.4.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับทุน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
6.4.2 สำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ จะคัดเลือกจากใบสมัครผู้ขอรับทุน ที่สถานศึกษาได้คัดเลือกเบื้องต้นและจัดส่ง มายังมูลนิธิ โดยคณะกรรมการมูลนิธิจะทำหนังสือแจ้งผลรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังสถานศึกษาให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2558

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

มูลนิธิได้ตระหนักถึงความขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นสำคัญ จึงได้คัดเลือกเขตการศึกษาเพื่อมอบทุนตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2557 มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วจำนวน 40 ทุน โดยแบ่งเป็น เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร เขต 13 จังหวัดตรัง และกระบี่ เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี และกระบี่

โดยในปี 2558 นี้ มูลนิธิได้แบ่งทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย

เขต 4 จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และตราด
เขต 35 จังหวัดลำปาง และลำพูน
เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2560-2562

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3)
ประจำปีการศึกษา 2560-2562

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ
3.2 มูลนิธิให้สิทธิ์แก่สถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในการคัดเลือกและพิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4.
3.3 ทุนการศึกษาเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีโดยมีจำนวนทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560
4.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ
4.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาดังนี้

4.5.1 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นบิดา และหรือของมารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
4.5.2 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดา และหรือมารดา
4.6 ในการรับรองรายได้ ตามข้อ 4.5 ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
4.6.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
4.6.2 ในกรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจารย์ใหญ่
(2) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

4.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6)
5.3 แนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี)
5.4 แนบเอกสารอื่นๆ ตามที่ในใบสมัครระบุ
5.5 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรองในใบสมัคร
5.6 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ ลงนามรับรองในใบสมัคร
5.7 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่อสถานศึกษาของตน โดยให้สถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา แล้วนำส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานให้กับมูลนิธิตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 27
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 2.50
6.2 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.50
6.3 ผู้ได้รับทุนการศึกษามีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ระบุต่อไปนี้ ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำส่งให้มูลนิธินวธรรม

6.3.1 สำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
6.3.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
6.3.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับทุน (ถ้ามี)

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ ให้สิทธิ์กับสถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา แล้วจึงนำส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาให้ยังมูลนิธิ

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถประจำปีการศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนหรือนักเรียนทั่วประเทศ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียน ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะคัดเลือกเยาวชนหรือนักเรียนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหมายช่วยเหลือเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับการศึกษา 5 ระดับ คือ

3.1.1 ระดับประถมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 3,500 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (มูลค่าทุนการศึกษา 4,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปวช. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวช. ชั้นปีที่ 3
3.1.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (มูลค่าทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปวส. ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวส. ชั้นปีที่ 2
3.1.6 ระดับอุดมศึกษา (มูลค่าทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อ หนึ่งภาคการศึกษา)
– ตั้งแต่ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

3.2 เกณฑ์การแบ่งทุนการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและในแต่ละปีการศึกษานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ
3.3 ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4. โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาสูงสุดในระดับการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 3.1
4.2 สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4.3 มีคะแนนผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 ไม่เคยสอบตก(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
4.5 มีศีลธรรม ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.6 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุญาตให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลแทนได้
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนในปีที่ผ่านมา
5.3 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุน และ ของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.4 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
5.5 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรอง
5.6 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตร
6.2 ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษาต้องไม่สอบตก(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้เท่ากับ 0 หรือ F หรือ มส. หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร
6.3 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 3.00
6.4 ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้
6.5 ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานสำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ จะคัดเลือกจากใบสมัครของผู้ขอรับทุน ที่จัดส่งมายังมูลนิธิ โดยคณะกรรมการมูลนิธิจะทำหนังสือแจ้งผลรายชื่อผู้ได้รับทุนไปยังผู้ขอรับทุน โดยจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม 2561

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1960, 7735 และ 7738
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com