มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558-2560

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ(ปวช./ปวท.)
ประจำปี 2558-2560

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช. / ปวท.)
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะคัดเลือกสถานอาชีวศึกษาที่เป็นของรัฐ ตามเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานคร รวมทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 4,000 บาท (ต่อหนึ่งภาคการศึกษา)
3.2 อาชีวศึกษาที่ถูกคัดเลือก ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
3.3 ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4. โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช. / ปวท.) รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) และจะขึ้นศึกษาต่อในสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2558
4.2 สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
4.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาดังนี้

4.5.1 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นบิดา และหรือของมารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
4.5.2 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดา และหรือมารดา
4.6 ในการรับรองรายได้ ตามข้อ 4.5 ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
4.6.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
4.6.2 ในกรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจารย์ใหญ่
(2) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
4.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา
4.8 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และสำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรอง
5.4 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ ลงนามรับรอง
5.5 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ต่อสถานศึกษาของตน และให้สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกส่งใบสมัครผู้ขอรับทุน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/48-55 อาคารสาธรนคร ชั้น 26
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุน ต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
6.2 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.25
6.3 ขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล หรือจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอยกเลิกการรับทุนนี้

6.4 ผู้ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ระบุต่อไปนี้ ไปยังที่อยู่ของมูลนิธินวธรรม
6.4.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับทุน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
6.4.2 สำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ จะคัดเลือกจากใบสมัครผู้ขอรับทุน ที่สถานศึกษาได้คัดเลือกเบื้องต้นและจัดส่ง มายังมูลนิธิ โดยคณะกรรมการมูลนิธิจะทำหนังสือแจ้งผลรายชื่อผู้ได้รับทุน ไปยังสถานศึกษาให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2558

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

มูลนิธิได้ตระหนักถึงความขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นสำคัญ จึงได้คัดเลือกเขตการศึกษาเพื่อมอบทุนตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2557 มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วจำนวน 40 ทุน โดยแบ่งเป็น เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร เขต 13 จังหวัดตรัง และกระบี่ เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี และกระบี่

โดยในปี 2558 นี้ มูลนิธิได้แบ่งทุนการศึกษาให้กับ 4 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 10 ทุน ประกอบด้วย

เขต 4 จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และตราด
เขต 35 จังหวัดลำปาง และลำพูน
เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2560-2562

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3)
ประจำปีการศึกษา 2560-2562

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

3. ลักษณะของโครงการ

3.1 มูลนิธิจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ
3.2 มูลนิธิให้สิทธิ์แก่สถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในการคัดเลือกและพิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดในข้อ 4.
3.3 ทุนการศึกษาเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีโดยมีจำนวนทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560
4.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ
4.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
4.4 มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
4.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้หมายความว่า ครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้สุทธิรวมกันปีละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาดังนี้

4.5.1 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นบิดา และหรือของมารดา ในกรณีบิดาและหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
4.5.2 รายได้รวมของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี) รวมกับรายได้ของผู้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดา และหรือมารดา
4.6 ในการรับรองรายได้ ตามข้อ 4.5 ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
4.6.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
4.6.2 ในกรณีบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้

(1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจารย์ใหญ่
(2) ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

4.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา

5. การสมัครเพื่อขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
5.2 แนบใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6)
5.3 แนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน (ถ้ามี)
5.4 แนบเอกสารอื่นๆ ตามที่ในใบสมัครระบุ
5.5 ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนลงนามรับรองในใบสมัคร
5.6 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ อาจารย์ใหญ่ ลงนามรับรองในใบสมัคร
5.7 ให้ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่อสถานศึกษาของตน โดยให้สถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา แล้วนำส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานให้กับมูลนิธิตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขาธิการ มูลนิธินวธรรม
เลขที่ 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 27
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 2.50
6.2 มูลนิธิสงวนสิทธิในการทบทวน หรือยุติการให้ทุนการศึกษา ในกรณีที่ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดของผู้ได้รับทุน มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.50
6.3 ผู้ได้รับทุนการศึกษามีหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ระบุต่อไปนี้ ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำส่งให้มูลนิธินวธรรม

6.3.1 สำเนาผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
6.3.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
6.3.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับทุน (ถ้ามี)

7. การคัดเลือกผู้ขอรับทุน

คณะกรรมการมูลนิธิ ให้สิทธิ์กับสถานศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา แล้วจึงนำส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาให้ยังมูลนิธิ

8. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการรับทุนการศึกษามีผลเป็นอันระงับ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
8.1 ตาย
8.2 พ้นจากการเป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
8.3 ถูกลงโทษฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.4 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1960, 7735 และ 7738
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com