มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูในชนบท

navatham002

โครงการพัฒนาครูในชนบท เป็นโครงการที่มูลนิธิครูสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 – ปี 2556 เพื่อสนับสนุนให้ครูในชนบทมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนในชนบท ในการพัฒนาความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ผลสะท้อนการเรียนการสอน

ครูที่เข้าร่วมโครงการเขียนบันทึกผลสะท้อนจากการเรียนการสอนทุกๆ 2 อาทิตย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคืบหน้า แนวความคิด ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

กิจกรรม

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู
ทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนต้นแบบ
การร่วมสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยอาสาสมัครเจ้าของภาษา
ให้ทุนครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ TESOL
ประสานงานให้ผู้สนใจบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ และสื่อการสอนต่าง ๆ ให้โรงเรียน
นอกจากนื้ มูลนิธิได้ระดมทุนพิเศษจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้กับสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนสามารถใช้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้

2. โครงการมอบทุนการศึกษา

มูลนิธินวธรรมมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือนักเรียนในต่างจังหวัดที่จบการศึกษาภาคบังคับ เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม

โดยมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ปีละ 40 ทุน โดยมอบให้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

>>> รายละเอียดโครงการ <<<

*** ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ***

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3) ประจำปีการศึกษา 2560-2562

>>> รายละเอียดโครงการ <<<

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช./ปวท.) ประจำปี 2558-2560

>>> รายละเอียดโครงการ <<<

โครงการมอบทุนการศึกษา – ระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) หรือ สายอาชีพ (ปวช./ปวท.) ประจำปี 2557-2559

>>> รายละเอียดโครงการ <<<

 

ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1906, 7719
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com