มูลนิธินวธรรม ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โครงการ

โครงการปัจจุบัน

1. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศผลการสมัครทุนการศึกษา

  รายละเอียดโครงการ


2. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีจิตอาสา และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียดโครงการ


3. โครงการมอบทุนการศึกษา – ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  รายละเอียดโครงการ


4. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนหรือนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

  รายละเอียดโครงการ

โครงการที่ผ่านมา

1. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

  รายละเอียดโครงการ


2. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

  รายละเอียดโครงการ


3. โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3) ประจำปีการศึกษา 2562-2564

  รายละเอียดโครงการ


4. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและมีความสามารถ ประจำปีการศึกษา 2563

  รายละเอียดโครงการ


5. โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3) ประจำปีการศึกษา 2560-2562

  รายละเอียดโครงการ


6. โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช./ปวท.) ประจำปี 2559-2561

  รายละเอียดโครงการ


7. โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สายอาชีพ (ปวช./ปวท.) ประจำปี 2558-2560

  รายละเอียดโครงการ


8. โครงการมอบทุนการศึกษา – ระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) หรือ สายอาชีพ (ปวช./ปวท.) ประจำปี 2557-2559

  รายละเอียดโครงการ


9. โครงการพัฒนาครูในชนบท

  รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมา มูลนิธินวธรรม
ท่ามกลางการพัฒนาการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในชนบทกลับยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้า มูลนิธินวธรรม ("มูลนิธิ") ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ จึงได้ก่อตั้งขึ้น ........................ อ่านต่อ
ที่อยู่ : มูลนิธินวธรรม ชั้น 27
อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0 2664 7777 ต่อ 1960, 7735 และ 7738
โทรสาร : 0 2636 7999
อีเมล์ : ntf@navathamfoundation.com